Apel władz Lutowisk do mieszkańców: Zaangażujcie się w konsultacje dotyczące ochrony leśnej bioróżnorodności Bieszczad

Władze Lutowisk nawołują do aktywnego udziału mieszkańców w kluczowych dla ekosystemu Bieszczad konsultacjach, poświęconych tematyce ochrony lasów. Poprzez te konsultacje, społeczność ma możliwość zgłaszania swoich sugestii w sprawie aktualizacji listy terenów objętych ograniczeniami w zakresie pozyskiwania drewna.

Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie zainicjował proces konsultacji społecznych na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska. Konsultacje mają służyć dyskusji na temat istniejących ograniczeń oraz potencjalnego wprowadzenia zakazu wycinania drzew na terenach znajdujących się pod jurysdykcją nadleśnictw regionu. Dostrzegając znaczenie, jakie lasy mają dla lokalnej społeczności, Dyrektor podkreśla wagę głosu mieszkańców w omawianym zagadnieniu.

Zachowanie bioróżnorodności jest niezbędne dla funkcjonowania każdego ekosystemu, a ochrona środowiska naturalnego, szczególnie w tak unikalnym miejscu jak Bieszczady, powinna być traktowana jako priorytet. Dlatego zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji jest kluczowe dla ustanowienia jak najbardziej efektywnych działań prowadzących do ochrony i zachowania drzewostanu oraz różnorodności biologicznej lasów w tym regionie.