Historia i współczesność szkoły imienia Mikołaja Kopernika o okresie odzyskania niepodległości

Historię naszej placówki edukacyjnej można śledzić aż od momentu, kiedy Polska ponownie stała się niezależnym państwem. Początkowo, nasi uczniowie mieli możliwość zdobywania wiedzy w trakcie czterech lat nauki, jednak z biegiem czasu liczba klas wzrosła do siedmiu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, nasza szkoła otrzymała swoje pierwsze patrona – Józefa Piłsudskiego. Pierwsze dni września 1951 roku zapisały się jako moment powstania Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej, oferującej programy edukacyjne zarówno na poziomie podstawowym, jak i licealnym. W roku 1963 nastąpiło odłączenie szkoły podstawowej od liceum.

Początek września 1971 roku to data, kiedy za patrona szkole wybrano wybitnego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. W roku następnym szkoła mogła dumnie prezentować swój własny sztandar.

Słowa Wattersa: „Szkoła to budynek, który ma cztery ściany z jutrem w środku” doskonale odzwierciedlają filozofię naszej szkoły. Przestrzeń, którą tworzymy jest miejscem pełnym życia, gdzie uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, dyrekcja i pozostali pracownicy tworzą takie więzi, jak w jednej wielkiej rodzinie. Licząca ponad 600 osób społeczność szkolna utrzymuje te relacje za pomocą różnorodnych wydarzeń – charytatywnych pikników, festynów rodzinnych, wycieczek krajowych i zagranicznych, dyskotek czy imprez okolicznościowych. Jesteśmy szkołą otwartą na rozmowę z rodzicami naszych uczniów, co przejawia się w regularnych spotkaniach grona pedagogicznego ze strażnikami młodego pokolenia. Rodzice nie tylko aktywnie biorą udział w organizacji uroczystości klasowych, ale także angażują się w sportowe rywalizacje podczas pikników rodzinnych.