Planowane szkolenie doskonalące dla druhów OSP z powiatu bieszczadzkiego organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Ustrzykach Dolnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przekazuje informacje o zaplanowanym szkoleniu doskonalącym. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji druhów Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu bieszczadzkiego. Jest ono realizowane zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP”, który został wprowadzony 4 marca 2022 roku, oraz „Instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej”, będącą załącznikiem do Rozkazu Nr 8 Komendy Głównej PSP z 5 kwietnia 2019 roku.

Przewidziane szkolenie ma nastąpić 22 marca 2024 roku, a jego trwanie to trzy godziny – od 16:00 do 19:00. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

Szkolenie wymaga spełnienia określonych warunków przyjęcia. Ważnym jest posiadanie skierowania, które musi być zgodne z wzorem ustalonym w „Zasadach przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych” z 3 lutego 2022 roku. Skierowania niezgodne z tym wzorem będą automatycznie odrzucane.

Ważne jest także podkreślenie, że szkolenie doskonalące adresowane jest do członków OSP, którzy są również członkami Jednostki Ochotniczej Terytorialnej (JOT) i spełniają wymagania do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy druhowie, aby mogli korzystać z urządzeń w sieciach radiowych, muszą ukończyć takie szkolenie. Szczególnie zachęca się do udziału w szkoleniu druhów, którzy posiadają szkolenie podstawowe od co najmniej pięciu lat.